1919 m. liepos-rugpjūčio mėn. netoli Balčių (Zarasų r.) vyko įtemptos kovos tarp Lietuvos kariuomenės savanorių ir bolševikų. 1919 m. rugpjūčio 23 d. Balčių dvaro laukuose žuvo pirmasis Lietuvos kariuomenės leitenantas Jurgis Sidaravičius (1900–1919 m.). Palaidotas Daugailių kapinėse. Po mirties apdovanotas Vyties kryžiumi. Jurgis Sidaravičius gimė 1900 m. lapkričio 27 d. Šakių apskr. Laukščių vls. Liepalotų k. ūkininkų šeimoje. Jurgis Sidaravičius turėjo 5 brolius ir 4 seseris. Visi jaunuoliai buvo gabūs ir energingi, išsilavinę, jų giminės puoselėtojas daugiau nei prieš 300 metų Liepalotų kaime, Lukšių valsčiuje – Zanavykų žemėse įsikūręs ir 50 ha ūkį turėjęs Rygos pirklys. 1912 m. Jurgis Sidaravičius pradėjo mokytis Marijampolės berniukų gimnazijoje. 1915 m. Marijampolės gimnazijai persikėlus į Rusiją, Jurgiui teko nutraukti mokslus. Jis pasiliko tėvų ūkyje. Marijampolėje atidarius „Žiburio“ gimnaziją, 1918 m. sausio 3 d. Jurgis į ją įstojo, kurioje liepos 30 d. baigė 4 klases. 1919 m. sausio 27 d. jis įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę.


Šaltinis: www.kpd.lt

Gintauto Surgailio parengtoje „Lietuvos kariuomenės istorijos“ serijos, kurioje nušviesta Pirmojo pėstininkų pulko istorija nuo jo kūrimosi pradžios iki likvidavimo monografijoje „Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pulkas“ nurodyta, kad 2019 m. liepos 25 d. į pulką atvyko Karo mokyklos pirmąją laidą baigę karužai Jurgis Sidaravičius, Vitas Statkus, Petras Daukšys, Stasys Bagdonas, Albinas Čepauskas, Stasys Čenkus. Pulkas dalyvavo Zarasų operacijoje 1919 m. rugpjūčio 22 d. kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas įsakė I ir II divizijoms pasirengti ir nuo rugpjūčio 23-iosios visu frontu pradėti puolimą prieš bolševikus. Pulkas buvo dislokuotas linijoje Drobiai–Murliškis–Zokoriai–Gaideliai–Purvinė–Lundiškis. Jo vadavietė buvo Daugailiuose.

Pirmasis pėstininkų pulkas puolimą pradėjo naktį iš rugpjūčio 23-iosios į 24-ąją pagal plentą Zarasų kryptimi. Buvo tikimasi naktį lengviau pralaužti bolševikų pozicijas palei Bružus. Puolimas nepavyko. 15 kareivių buvo nukauti, sužeisti ar dingo be žinios. Atakos metu prie Bružų dvaro, šaudydamas į priešą iš lengvojo kulkosvaidžio, žuvo karužas Jurgis Sidaravičius. 

Iš Generalinio štabo pulkininkas Skorupskio prisiminimų: „Į tą vietą, kur paguldė savo galvą Gediminaičių draugas, didvyris leitenantas Jurgis Sidaravičius, aš atvykau iš kairiojo sparno. <…>. Jis buvo vežamas paprastu ūkininko vežimėliu, kurio dugnas buvo išklotas šiaudais. Gulėjo su žaizda krūtinėje. Buvo apdengtas su savo karine miline. Šalia vežimėlio jojo kareivis – pasiuntinys su didvyrio daiktais. Gale vežimo ėjo keli kareiviai, kurių vienas buvo sužeistas į galvą. <…>. Valandėlę sustojome, nusiėmėme kepures ir atidavėme žuvusiajam paskutinę pagarbą. Po to tęsėme puolimą.“

Jurgis Sidaravičius po mirties apdovanotas Vyties kryžiumi. Jo žūties vietoje, Baltriškių šauliai 1939 m. rugpjūčio mėn. pastatė gražų granitinį paminklą su tekstu: 1919.VIII.24. ATA. Laisvės saulei tekant garbingai žuvo I p.p karužas Jurgis Sidaravičius.

Joomla templates by a4joomla