Seniūnijos tikslai ir veiklos kryptys yra nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Dokumentų ir archyvų įstatymų, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą seniūnijos veiklos planą.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. AĮ - 879 patvirtinti Daugailių seniūnijos veiklos nuostatai.

Seniūnijos teritorijoje yra 3 bendruomenės (Daugailių bendruomenė, Radeikių krašto bendrija, Juknėnų bendruomenė), 3 seniūnaitijos (Daugailių, Juknėnų ir Radeikių).

                      Seniūnijoje yra viena pagrindinė mokykla, kurioje mokosi 98 mokiniai. Seniūnijoje veikia  A. ir M. Miškinių bibliotekos 3 skyriai, Utenos kultūros centro Daugailių skyrius, Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, Daugailių ambulatorija, 2 medicinos punktai Juknėnuose ir Radeikiuose, Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Daugailių ugniagesių komanda, Daugailių paštas.

                      Seniūnijos teritorijos plotas 135,4 kv.km., seniūnijos teritorijoje yra 57 kaimai ir 1 miestelis.

1. Gyventojų skaičius.

Gyventojų skaičiaus kitimas 2014-2016 metais:

Metai Gyventojų skaičius Gimė Mirė Atvyko Išvyko
2014-12-01 1341 8 30 69 9
2015-12-01 1314 9 25 58 17
2016-12-01 1298 13 31 58 17

 

2. Dokumentų valdymas.

Numatyta funkcija 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Išleista seniūno įsakymų veiklos organizavimo klausimais 15 13 15
Išleista seniūno įsakymų personalo klausimais 5 3 4
Išleista seniūno įsakymų atostogų ir komandiruočių klausimais 7 11 10
Gauta ir užregistruota įvairių raštų ir dokumentų 236 228 233

 

Parengta ir išsiųsta įvairių raštų ir dokumentų

 

176 159 142

Išduota įvairių pažymų gyventojams

 

113 83 94

Atlikta notarinių veiksmų

 

160 65

33

 

Išduota leidimų laidoti 30 25

31

 

Išduota leidimų saugotiniems želdiniams, augantiems ne miško žemėje, kirsti, genėti ir pertvarkyti x 9 18

Išduota gyvūnų registracijos žetonų ir pažymėjimų

 

18 16 7
Gauta ir užregistruota gyventojų prašymų dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos 23 16 1

 

2016 m. savivaldybės direktoriui buvo pateiktas 1 įsakymo projektas, 2015 m. – 3, 2014 m. - 3.

Seniūnijoje vedamos namų ūkio knygos ir knygų abėcėlinis sąrašas, kurios tikslinamos kas 5 metai.

Gautas prašymas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos užregistruotas seniūnijoje ir perduotas nagrinėti savivaldybės sudarytoje komisijoje, tiriant padarytos žalos nuostolius.

 

3. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas:

Metai Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą Išduota pažymų patalpų savininkui (bendrasavininkui) Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo
2014-12-01 165 16 x 15 15
2015-12-01 80 9 x 15 7
2016-12-01 110 10 x 15 2

Visi gauti prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo buvo išnagrinėti ir patenkinti.

 

4. Socialinė politika seniūnijoje.

 

  2014 m. 2015 m. 2016 m.
Rizikos šeimos/juose augantys vaikai 13/32 12/32 14/28
Daugiavaikės šeimos 13 14 15
Vieniši asmenys 19 14

20

 

Neįgalūs asmenys 119 109 124
Socialinių pašalpų gavėjai 56 40 35
Surašyta buities tyrimo aktų (BTA) 102 121 88
Priimta prašymų socialinei paramai mokiniams gauti 20 17 11
Priimta prašymų paramai gauti maisto produktais iš ES labiausiai skurstantiems asmenims 105 100 91
Iš ES intervencinių fondų maisto produktus gaunantys asmenys 180 190 179
Daugailių seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių skaičius 14 14 15
Registruotų bedarbių darbo biržoje 117 124 114

 

2016 metais viešuosius darbus dirbo 8 asmenys, 2015 m. – 13, o 2014 m. – 15.

Visuomenei naudingą veiklą 2016 m. atliko 145 asmenys, 2015 m. – 113 asmenų, o 2014 m. – 117 asmenų. Su jų pagalba buvo prižiūrimi želdiniai, neveikiančios kapinės, kertamos vietinių kelių pakelių pakelės, tvarkomos gyvenviečių viešosios erdvės, prižiūrima poilsiavietė Maneičių k. ir kt. darbai.

Per 2016 metus seniūnijos gyventojams suteiktos 276 bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo). Apsilankyta šeimose, pas žmones su negalia, gaunančius soc. pašalpas, vienišus, soc. rizikos šeimose ir kt. 213 kartų.

Sprendžiant socialines problemas, bendradarbiaujama su savivaldybe, seniūnaičiais, mokyklų pedagogais, soc. darbuotojais, ambulatorijos ir medicinos punktų, teisėsaugos bei socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais.

 

5. Žemės ūkis.

Numatyta funkcija 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Įregistruota žemės ūkio ir kaimo valdų 80 133 79
Atnaujinta žemės ūkio valdų 443 327 398
Priimta paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 487 451 456
Perduota žemės ūkio valdų 17 6 12
Išregistruota žemės ūkio valdų x 14 8
Deklaruota žemės plotų, ha 5298,75 5557,50 5649,29
Įbraižyta laukų 3354 3235 3022
Pieno kvotų deklaracijos x 9 1

Žemės ūkio specialistė konsultavo gyventojus „Asbestinių stogų dangos keitimas“, „Paraiškos kaimo rėmimo projektui finansuoti“ ir kt. projektams, atliko išankstinius KŽSRP aprašymus, kraštovaizdžio elementų žymėjimus. Priėmė paraiškas nacionalinei pagalbai pieno gamintojams gauti ir paraiškas nereikšmingai (De minimis) pagalbai gauti už mėsinius galvijus, avis, pieninių veislių bulius. Informavo ir konsultavo pieno gamintojus dėl paramos už pieno pardavimo perdirbti kiekio sumažinimą.

6. Seniūnijos biudžetas.

Seniūnijos buhalterinė apskaita ir metinės finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), bei kitais teisės aktais, taisyklėmis, apskaitos politika.

2016 metais seniūnijoje buvo 10,25 etato. 2 darbuotojai išėjo iš darbo suėjus pensijiniam amžiui ir buvo priimti nauji darbuotojai į pagalbinio darbuotojo ir kapinių prižiūrėtojo pareigas..

Seniūnijos 2014 - 2016 metų lėšų panaudojimas:

Programa

 

2014 m.

Planas tūkst.

Eur

 

2014 m. Įvykdymas tūkst. Eur

 

2015 m. Planas tūkst. Eur

2015m. Įvykdym

as tūkst. Eur

 

2016 m.

Planas tūkst.

Eur

2016 m. Įvykdymas tūkst. Eur
Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa (valdymo išlaikymas) 51,3 46,5 69,8 69,6 52,5 52,3
Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa (gyvenamosios vietos deklaravimas) 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Aplinkos apsaugos programa (atliekų tvarkymas) 18,6 16,3 21,6 21,6 27,6 27,4
Infrastruktūros objektų plėtros programa (kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra) 6,1 2,6 5,6 4,8 6,0 5,8
Infrastuktūros objektų plėtros programa (gatvių apšvietimas) 4,3 3,4 4,6 4,5 5,6 5,4
Kultūrinės veiklos plėtros programa (kitos kultūros ir meno įstaigos) 4,9 3,9 5,2 5,1 5,9 5,8
Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa (žemės ūkio administravimas) 7,7 6,7 7,3 7,3 8,6 8,6
Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa (įstaigos ir priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis) x x x x 7,0 6,4
Iš viso: 93,3 79,7 114,5 113,3 113,6 112,1

 

2016 m. sausio mėnesį vyko seniūnaičių rinkimai. Radeikių seniūnaitijoje išrinktas naujas seniūnaitis – Mindaugas Brazauskas, o Daugailių ir Juknėnų seniūnaičiai liko tie patys: Aivaras Švilpa ir Dalia Vaišnorienė.

Seniūnija dalyvavo Aplinkos apsaugos ministerijos organizuojamame Etnografinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkurse, teikė medžiagą apie Juknėnų kaimą ir darbas buvo įvertintas padėka ir prizu.

Reikšmingą darbą atliko UAB ,,Utenos vandenys“, nutiesę vandentiekio trasą gyventojams į Daugailių miestelio Ežero gatvę.

Rugsėjo mėnesį buvo pradėti rajoninio kelio Daugailiai – Vajasiškis - Salakas (Nr. 4918) rekonstrukcijos darbai iki Šlepečių gyvenvietės, kurie bus baigti 2017 m. Išasfaltavus šį kelią ypač pagerės ne tik dalies seniūnijos gyventojų, bet ir kitų, besinaudojančių šiuo keliu žmonių gyvenimo kokybė.

Per 2016 metus seniūnijos pastangomis buvo sutvarkytos Nečėnų sentikių kapinės: nudažyta ir restauruota kapinių tvora, sutvarkytas šulinys. Iš Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų buvo pašalinti pavojingi ir ligoti medžiai, kurių medieną vėliau sutvarkė seniūnijos darbuotojai. Seniūnijos pastangomis nupjauti ir sutvarkyti pavojingi medžiai Juknėnų ir Taukelių kapinėse.

Archeologai dr. A. Čivilytė ir V. Puodėnas atkreipė dėmėsį į Garnių I ir Antilgės piliakalnius, kuriuose buvo vykdomi kasinėjimai. Radiniai buvo pristatyti visuomenei.

Seniūnijoje vyko Europos kultūros paveldo diena, kurios metu rajono gyventojai galėjo susipažinti su kultūros paveldo objektais Daugailių seniūnijoje.

Seniūnija ir veikiančios bendruomenių tarybos aktyviai bendravo tarpusavyje. Bendrų pastangų dėka buvo pravestos Daugailių miestelio, Juknėnų ir Radeikių šventės. Jų finansavimas buvo gautas parengus kultūrinės veiklos bendruomenių projektus ir rėmėjų lėšų dėka. Daugailių bendruomenės pirmininkė Jūratė Paliulienė teikė projektą ŽŪM ir gavo 1500 Eur. paramą Daugailių miestelio šventei. Seniūnijos ir Kultūros darbuotojų iniciatyva buvo suorganizuota jau tradicine tapusi Armonikierių šventė

Juknėnų kaimo bendruomenė ir seniūnija parengė ir įgyvendino projektą ,,Aš – dalis Tavęs“, kurį finansavo ŽŪM. Jo veikla buvo skirta Juknėnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumui aktyvinti ir geriau organizuoti rizikos šeimose augančių vaikų laisvalaikį. Veiklai organizuoti buvo skirta 946 Eur.

Daugailiškiai džiaugiasi, kad kraštiečio Antano Vilūno veikla ir mecenatoriška pagalba Utenos kraštui buvo įvertinta: jam suteiktas Utenos krašto garbės piliečio vardas. Regalijų įteikimas vyko Daugailių miestelio šventės metu.

Utenos miesto šventės metu buvo įteiktos gintarinės pasagos gerai dirbantiems savo darbą seniūnijos kapinių prižiūrėtojai Gražinai Kuveikienei ir Utenos KC Daugailių skyriaus meno vadovui Petrui Leleikai.

Aplinkos apsaugos ir teritorijų priežiūros lėšų panaudojimas 2014-2016 metais

  2014 m. 2015 m. 2016 m.
Gautos ir panaudotos lėšos tūkst. Eur,   iš jų: 2,0 1,9

2,4 (panaudota 1,4)

 

 Bešeimininkės lėšos 1,2 1,2

1,4 (panaudota 0,4)

 

Memorialinių vietovių ir neveikiančių kapinių 0,6 0,4 0,4
Gėlių ir medelių įsigyjimui 0,2 0,3 0,6

 

7. Vietos bendruomenių veiklai skirtos lėšos 2014-2015 metais:

  2014 m. 2015 m.
Gautos ir panaudotos lėšos tūkst. Eur 2,8 3,0

 

2016 m. vietos bendruomenių veiklai lėšų iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nebuvo skirta.

2014 m. ir 2015 m. lėšos buvo naudojamos tenkinti vietos bendruomenių viešuosius poreikius: vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, sporto ir sveikatinimo veiklai.

 

Joomla templates by a4joomla